Werken met ZZP Nieuws

Derde rapportage Wet DBA

Artikel, 1 mei 2017

In de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA van 18 november 2016 heeft de Staatssecretaris toegezegd in april 2017 met een derde voortgangsrapportage te komen waarin hij de Kamer informeert over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Op 20 april 2017 is deze rapportage gepubliceerd. Hieronder hebben wij de belangrijke elementen uit deze rapportage voor u op een rij gezet.

 

1. Handhaving door de Belastingdienst

De handhaving door de Belastingdienst is – behoudens bij kwaadwillenden – tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort, mede om een onderzoek mogelijk te maken naar een herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”. De Staatsecretaris streeft ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving.

2. Herijking van criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding”

De ambtelijke werkgroep werkt momenteel nog aan de verkenning van deze criteria. De inschatting is dat het rapport op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden zodat dit in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.

3. Onderzoek naar mogelijke terugloop van zzp-opdrachten

In de brief van 21 februari jl. heeft de Staatsecretaris aangegeven dat uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal zzp’ers in 2016 globaal gelijk is gebleven en dat verschillende onderzoeken laten zien dat verreweg het grootste deel daarvan aan het werk is. Daarentegen komen uit verschillende onderzoeken uiteenlopende beelden naar voren als het gaat om het aantal opdrachten en zzp’ers. De Staatsecretaris vindt dat niet volledig duidelijk is hoe de zzp’ers het in het vorige jaar zakelijk hebben gedaan en heeft naar aanleiding daarvan aan de Belastingdienst de opdracht gegeven om dit te onderzoeken en op basis van de btw-aangiften over 2016 en eerdere jaren zijn conclusies te trekken. Dit onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd.

“De cijfers tonen een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016, ook in de jaren waar sprake is van een onderschatting. Vanzelfsprekend zijn allerlei factoren bepalend voor een omzetfluctuatie en een mogelijk geïsoleerd effect van de Wet DBA is niet vast te stellen. Bovendien past hierbij de kanttekening dat het totaalcijfers betreft, waarbij voor individuele zzp’ers sprake kan zijn van een omzetdaling. Uiteraard is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.”

 

Download Kamerbrief Derde Voortgangsrapportage Wet DBA

Download Bijlage brief Derde Voortgangsrapportage Wet DBA