NBBU-cao Nieuws

NBBU-cao: procedure ziekmelding

Artikel, 8 mei 2015

Uitzendkracht ziek?

Hoe met ziekte van een uitzendkracht moet worden omgegaan, is afhankelijk van de uitzendovereenkomst. De NBBU-cao kijkt naar de fase waarin de uitzendkracht zit.

De procedure hangt af van de fase van uitzenden

  • Op grond van de Ziektewet is een verzekerde die een werkgever heeft en die aanspraak maakt op ziekengeld, in het geval van ziekte verplicht dit te melden bij de werkgever.
  • De werkgever moet aangifte doen bij het UWV. Als de werkgever dit niet tijdig doet, kan het ziekengeld geweigerd worden tot aan de dag waarop de aangifte werd gedaan.
  • Het UWV legt de werkgever een boete op, als de aangifte niet op de laatste werkdag wordt gedaan.
  • Het is dus zaak een ziekmelding tijdig en goed door te geven.

Welke regels er voor u en uw uitzendkracht gelden, kunt u hieronder lezen.

Fase 1 en 2: uitzendovereenkomst met uitzendbeding

In fase 1 en 2 van de NBBU-cao kan het uitzendbeding van toepassing zijn. Als dit het geval is, betekent de ziekmelding van de uitzendkracht automatisch het einde van zijn uitzendovereenkomst. Omdat hij geen werkgever meer heeft om het loon tijdens zijn ziekte door te betalen, valt hij in het 'vangnet' van de algemene Ziektewet.

UWV informatie ziekmelding

Procedure ziekmelding

De uitzendonderneming meldt de uitzendkracht ziek bij het UWV, met het ziekmeldingsformulier[hyperlink]. Na twee dagen wachttijd heeft de uitzendkracht doorgaans recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Deze bedraagt 70% van het gemiddelde loon over het voorgaande jaar. Van de twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd door de wachtdagcompensatie, een opslag op het loon dat de uitzendkracht heeft ontvangen. Als de uitzendkracht niet ziek wordt geldt dit als een beloning in de vorm van hoger loon.

Loonaanvulling door uitzendonderneming

Naast de 70% Ziektewetuitkering heeft de uitzendkracht gedurende de eerste 52 weken recht op een aanvulling van 20% door de uitzendonderneming. De uitzendonderneming kan zich voor uitbetaling van deze aanvulling verzekeren.

Fase 3: uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd

Als de uitzendkracht volgens zijn uitzendovereenkomst recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, moet de werkgever, lees uitzendonderneming, 90% van het loon aan de uitzendkracht doorbetalen. In principe gelden hierbij twee wachtdagen. De uitzendonderneming mag er volgens de cao voor kiezen geen of slechts één wachtdag toe te passen. De wachtdagcompensatie hoeft dan niet betaald te worden.

Arbeidsovereenkomst beëindigd? UWV neemt het over

Als de uitzendkracht op de afgesproken einddatum van de uitzendovereenkomst nog steeds ziek is, eindigt de loondoorbetaling van de werkgever. De uitzendonderneming meldt hem op de laatste werkdag ziek bij het UWV met het ziekmeldingsformulier. De volgende dag neemt het UWV de betaling over in de vorm van een uitkering Ziektewet. Deze bedraagt 70% van het gemiddelde loon over het voorgaande jaar, zonder recht op de 20% aanvulling door de uitzendonderneming. De maximale duur van loondoorbetaling en de uitkering Ziektewet tezamen bedraagt 104 weken.

Fase 4: Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd

Zit de uitzendkracht in fase 4 van de NBBU-cao, dan geldt bij ziekte dat de werkgever 90% van het loon moet doorbetalen. De maximale duur van de loondoorbetaling bedraagt 104 weken. De hoogte ervan is het eerste jaar 90% (maar tenminste het wettelijk minimumloon), het tweede jaar 70% van het laatstverdiende loon.