NBBU Thema Duurzame Inzetbaarheid Outstanding Frank Verdonk

De Eerste Kamer heeft op 29 september jl. ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, dat zal ingaan op 1 januari 2016. Door de nieuwe wetgeving wordt het voor alle werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring.

Wijzigingen en gevolgen

 

  1. Werkgevers kunnen maximaal zes contracten in vier jaar met AOW-gerechtigde werknemers aangaan voordat er een vast dienstverband ontstaat. Hierdoor zal het fasensysteem AOW-plus vervallen (artikel 33 NBBU-cao). Door het overgangsrecht zal de huidige uitgebreide fase 3 voor AOW-gerechtigden per 1 juli 2016 uit de cao verdwijnen. Vanaf dan zal het reguliere NBBU-fasensysteem (fase 1 t/m 4) gaan gelden voor AOW-gerechtigden. In fase 3 zal op AOW-gerechtigden dus ook nog maar maximaal zes contracten in maximaal vier jaar van toepassing zijn.
  2. De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-ers, met een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, zal worden teruggebracht naar 13 weken, dit wordt ook in de NBBU-cao per 1 januari aangepast. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt ook bekeken of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.
  3. De opzegtermijn van een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd van een AOW-er wordt maximaal één maand.
  4. Een werkgever is niet meer verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden.
  5. AOW’ers krijgen, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Voor AOW-gerechtigde uitzendkrachten in dienst bij een uitzendonderneming blijft het loonverhoudingsvoorschrift gewoon van toepassing.
  6. Een AOW-gerechtigde uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan recht hebben op een ZW-uitkering voor de duur van maximaal 13 weken. Op grond van artikel 25 lid 1a NBBU-cao voor uitzendkrachten vult de uitzendonderneming gedurende de duur van de ZW-uitkering (maximaal 13 weken) de uitkering aan tot 90% van het uitkeringsdagloon.

Tot slot was in de Wet werk en zekerheid al geregeld dat een werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is aan een AOW-gerechtigde werknemer. Ook is al bepaald dat er bij het aflopen van het dienstverband bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen toestemming is vereist van UWV of rechter. Dit gold overigens al voor NBBU-leden, omdat dit zo was vastgelegd in de NBBU-cao.