Bedrijfsvoering Nieuws

Onderzoek realisatie banenafspraak

Nieuws, 13 april 2017

U kunt rond 10 mei door SEO Economisch Onderzoek worden benaderd in het kader van een onderzoek naar de realisatie van de banenafspraak. Uw medewerking aan het onderzoek is erg belangrijk.

Banenrealisatie voor mensen met een arbeidsbeperking

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt tussen werkgevers en het kabinet om 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Er zijn separaat afspraken gemaakt voor de sector overheid en de markt. De voortgang van de banenafspraak wordt vanaf 2016 jaarlijks door UWV gemonitord. Wanneer de banenafspraak binnen een sector (markt of overheid) niet is gerealiseerd, kan in die sector een quotum worden geactiveerd voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Banen van gedetacheerde en uitgeleende personen met een arbeidsbeperking zullen niet bij de formele (= uitlenende) werkgever meetellen, maar bij de inlenende werkgever. Omdat de inlenende werkgever bij het UWV niet bekend is, heeft het ministerie van SZW SEO Economisch Onderzoek ingeschakeld om de inlenende werkgevers te achterhalen.

Steekproef

SEO Economisch Onderzoek trekt een steekproef van personen met een arbeidsbeperking die in december 2016 waren gedetacheerd of uitgeleend. Als in deze steekproef personen voorkomen die u destijds hebt uitgeleend, zult u naar verwachting rond 10 mei door het onderzoeksbureau per e-mail worden benaderd. Het onderzoeksbureau stuurt u dan een lijst met BSN-nummers van gedetacheerde en uitgeleende personen met het verzoek om per BSN-nummer bepaalde gegevens aan te leveren. Na het informatieverzoek heeft u 1 week de tijd om de gevraagde informatie aan SEO Economisch Onderzoek te leveren. Het is op basis van privacywetgeving toegestaan deze gegevens aan onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek te leveren.

Uw medewerking is belangrijk

Uw medewerking aan dit onderzoek is erg belangrijk. De vraag naar uitzendkrachten en gedetacheerde personen met een beperking neemt toe doordat de uren van deze personen meetellen bij de inleners. Hierdoor stijgt de waarde van uw dienstverlening. Door mee te werken aan dit onderzoek kunt u hieraan bijdragen.