Actueel Nieuws

Wijziging Wet minimumloon inzake meerwerk

Nieuws, 7 december 2017

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt per 1 januari 2018. Dit betreft het onderwerp meerwerk (overuren). Reden voor de wetswijziging is het feit dat de WML op dit moment geen expliciete grondslag bevat voor de betaling van meeruren. Inspectie SZW kan daarom alleen handhavend optreden als het gaat om de gewerkte uren tot de normale arbeidsduur (NAD).

 

 

Wat wijzigt er?

Per 1 januari 2018 wordt de reikwijdte van het WML uitgebreid. De wetswijziging regelt dat als er meer arbeid wordt verricht dan de geldende normale arbeidsduur per week, het minimumloon naar rato wordt vermeerderd.

Voor een werknemer geldt volgens de toepasselijke cao een NAD van 40 uur per week. Als de werknemer die week 5 uur extra werkt heeft hij die week dan ten minste recht op gemiddeld 45 keer het minimumloon per uur.

Voorbeeld

Huidige situatie:

Werknemer heeft een werkweek van 40 uur en werkt 5 uur extra in die week gewerkt. Deze meeruren worden omgezet in tijd voor tijd. De werknemer heeft een uurloon van 11 euro. Meeruren tellen niet mee voor de berekening van de hoogte van het WML. Voor het bepalen van de hoogte van het uurloon in het kader van het WML moet u de werknemer tenminste 40 keer het minimumloon per uur over die week betalen.

Dus om te berekenen of iemand WML krijgt is de berekening als volgt;

40 * €9,03125 = €361,25

Werknemer krijgt €11,- per uur, ruim boven WML. 40 * €11,- = € 440,-

Per 1 januari 2018:

Werknemer heeft een werkweek van 40 uur en werkt 5 uur extra in die week gewerkt. Deze meeruren worden omgezet in tijd voor tijd. De werknemer heeft een uurloon van 11 euro. Meeruren tellen wel mee voor de berekening van de hoogte van het WML. Voor het bepalen van de hoogte van het uurloon in het kader van het WML moet u de werknemer tenminste 45 keer het minimumloon per uur over die week betalen.

Dus om te berekenen of iemand WML krijgt is de berekening als volgt;

45 * €9,03 = €406,35

Werknemer krijgt €11,- per uur, boven WML. 40 * €11,- = € 440,-

Effecten ET-uitruil

Huidige situatie:
Uitruil is mogelijk boven WML. Tijd voor tijd uren tellen niet mee voor de berekening van het WML, deze uren kunnen volledig worden uitgeruild.

Per 1 januari 2018:
Uitruil is mogelijk boven WML. Tijd voor tijd uren telt wel mee voor de berekening van het WML. De tijd-voor-tijd uren kunnen niet volledig worden uitgeruild.

Effect inhouding/verrekening

Huidige situatie:

Inhouding en/of verrekening is mogelijk boven WML. Tijd voor tijd uren tellen niet mee voor de berekening van het WML, deze uren kunnen volledig worden ingehouden of verrekend (conform de regels van art. 7:631 en 7:632 BW)

Per 1 januari 2018:

Inhouding en/of verrekening is mogelijk boven WML. Tijd voor tijd uren tellen wel mee voor de berekening van het WML, dit betekent dat deze uren niet volledig kunnen worden ingehouden of verrekend (conform de regels van art. 7:631 en 7:632 BW).

Vakantiebijslag over overuren

Per 1 januari 2018 wijzigt de WML. Onder andere wijzigt artikel 6 lid 1 sub a WML. Hier staat nu nog dat verdiensten uit overwerk niet vallen onder het begrip loon. Dus hoeft er geen vakantiebijslag over de overuren te worden betaald. Per 1 januari 2018 wijzigt dit en vallen overuren wel onder het WML loonbegrip. Dit betekent dat over de overuren ook vakantiebijslag zal moeten worden betaald.

Wat betekent dit voor de NBBU leden?

Op grond van art. 16 WML kan bij cao worden bepaald, dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

In de NBBU cao is opgenomen dat een uitzendkracht recht heeft op 8% vakantiebijslag met als grondslag feitelijk loon (inclusief vakantie- en feestdagen). Aangezien de overuren niet vallen onder het feitelijk loon, gaat de berekening van de vakantiebijslag niet over de overuren.

Waar moet u op letten?

Indien er wordt afgeweken bij cao dient gewaarborgd te zijn dat de som van loon en vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon bedraagt.

Per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 treedt artikel 13a lid 3 WML in werking:

Indien het een werknemer betreft die aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid kan een gehele of gedeeltelijke compensatie in betaalde vrije tijd als bedoeld in het tweede lid alleen worden overeengekomen en opgebouwd indien in deze mogelijkheid is voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op die derde.

Deze wijziging houdt voor uitzendondernemingen in dat compensatie van meeruren in betaalde vrije tijd alleen kan worden overeengekomen als  de cao van de inlener in deze mogelijkheid  voorziet.

Wat zijn  de gevolgen?

Aangezien de reikwijdte van het WML wordt uitgebreid heeft dit tot gevolg dat de ruimte om in te houden of verrekenen op het loon (deel boven WML) minder wordt.

Daarnaast heeft deze wijziging tot gevolg dat de ruimte om loon uit te ruilen (ET-regeling) minder wordt.

Een ander effect is dat de meeruren in de uitzendbranche niet zomaar gecompenseerd kunnen worden in vrije tijd in plaats van dat ze worden uitbetaald aangezien dit afhangt van de cao van de inlener.

Meer informatie

Download het factsheet Minimumloon voor opdrachtgevers

Download het factsheet Minimumloon voor opdrachtnemers

Website Rijksoverheid – Minimumloon