Actueel Nieuws

Wijzigingen Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Nieuws, 17 oktober 2017

Wijziging minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon gewijzigd. Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers. Om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon -stapsgewijs- van 23 jaar naar 21 jaar.

De eerste stap

De eerste stap was dat per 1 juli 2017 de leeftijd omlaag gaat van 23 jaar naar 22 jaar. Dit betekent dat een werknemer van 22 jaar recht heeft op het volledig wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat ook het minimumloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar omhoog. Voor jongeren tot 18 jaar blijft het huidige minimumjeugdloon ongewijzigd.

Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Hoe zien de veranderingen er uit?

Hieronder ziet u de veranderingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. De percentages geven aan welk deel van het wettelijk minimumloon van toepassing is voor jonge werknemers.

Minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2018, exclusief vakantiegeld).

Bekijk voor meer informatie en wat dit voor u betekent de Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wijziging meerwerk en stukloon per 1 januari 2018

In de WML is het minimum-maandloon het uitgangspunt. De hoogte van een daarvan afgeleid minimumloon per uur is afhankelijk van de normale arbeidsduur, zoals in de (inlenende) cao is afgesproken. In de WML ontbreekt een grondslag voor het betalen van minimumloon over verrichte arbeid die boven de normale arbeidsduur uitgaat, het zogenaamde meerwerk. Om onbetaald meerwerk tegen te gaan wordt het WML daarom aangepast per 1 januari 2018, middels een nieuw artikel 13a.

Wijziging meerwerk

Vanaf 1 januari 2018 verandert ook de wetgeving omtrent het meerwerk. U moet uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Meer informatie over de wijzigingen omtrent meerwerk leest u in de Factsheet Meerwerk voor werkgevers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wijziging stukloon

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf vast in het contract met uw werknemer. Per 1 januari 2018 verandert de wetgeving omtrent het stukloon. Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Onder deze omstandigheden blijft stukloon mogelijk.

Meer informatie over de wijzigingen omtrent stukloon leest u in de Factsheet Stukloon voor werkgevers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.