Arbo: Arbocatalogus en RI&E

Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak.

RI&E-tool voor leden

NBBU heeft een RI&E-tool beschikbaar gesteld voor zijn leden. U vindt de tool op: rie.nbbu.nl Bent u lid van de NBBU maar heeft u geen inlog voor deze tool? Neem dan contact met ons op via info@nbbu.nl

De Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers in de uitzendbranche zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De arbocatalogus geeft werkgevers en werknemers oplossingen om risico’s op de werkplek en de gevolgen daarvan structureel te verminderen. De Arbocatalogus heeft de volgende doelen:

 • de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren;

 • ziekteverzuim en -duur terugdringen;

 • het werkplezier van werknemers vergroten!

Werknemers binnen uitzendorganisaties krijgen met name te maken met vier specifieke risico’s: werkdruk, ongewenst gedrag, agressie door derden en beeldschermwerk. In de Arbocatalogus vindt u praktische handvatten en concrete voorbeelden en oplossingen om deze arbeidsrisico’s te beperken. Daarnaast biedt de Arbocatalogus handvatten om bedrijfshulpverlening (BHV) op maat voor elke uitzendonderneming in te richten en vindt u informatie over zwangerschap en werk.

Wat is de Arbocatalogus?

De Arbocatalogus bevat praktische oplossingen en hulpmiddelen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche. De arbocatalogus is het hulpmiddel voor het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s, zowel voor werkgevers als werknemers. De oplossingen zijn bruikbaar en effectief en helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek en om aan de overheidsvoorschriften (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling) te voldoen. De Arbocatalogus is door werkgevers- en werknemersorganisaties op brancheniveau opgesteld.

Voor wie is de Arbocatalogus?

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. De Arbocatalogus richt zich daarom op alle werkgevers en werknemers in de uitzendbranche. De Arbocatalogus richt zich uitsluitend op eigen werknemers die werkzaam zijn voor de uitzendorganisatie zelf. Uitzendkrachten die via een uitzendonderneming werken voor een inlener vallen ’arbowettechnisch’ onder de verantwoordelijkheid van de inlener en daarmee buiten het bestek van deze Arbocatalogus. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gebruikt de Arbocatalogus als referentie bij eventuele inspecties.

Hoe werkt de Arbocatalogus?

De arbocatalogus is gekoppeld aan de RI&E voor de Uitzendbranche. Mogelijke oplossingen voor de belangrijkste risico’s en onderwerpen die samenhangen met veilig en gezond werken in de uitzendbranche worden per onderwerp besproken, te weten:

 • Agressie
 • Ongewenst gedrag
 • Werkdruk
 • Beeldschermwerk
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Zwangerschap en werk combineren

Door wie is de Arbocatalogus samengesteld?

De sociale partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de arbocatalogus.

Wetgeving en RI&E

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid. Strikt genomen komt de term Arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de toelichting op de wet staat wel dat de Arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan deze doelvoorschriften. De Arbocatalogus is daarmee een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Downloads Arbocatalogus

Wat is RI&E?

Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht in de arbeidsrisico’s in uw organisatie. Ook wordt duidelijk welke maatregelen u moet nemen om die risico’s te verkleinen of te voorkomen. Ieder bedrijf met personeel is verplicht een RI&E te maken en maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen.

Algemene informatie RI&E

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid. Ieder bedrijf met personeel is bovendien verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen en hem/haar de mogelijkheid te bieden om de RI&E uit te voeren. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de eigenaar de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren. Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming.*

Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E en een PvA te maken en uit te voeren. Dat staat in de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wanneer de RI&E getoetst moet worden, kan dit bij een gecertificeerde arbodienst of een van de vier gecertificeerde kerndeskundigen:

 • bedrijfsarts: is gespecialiseerd in ziekte en verzuimbeleid.
 • arbeid- & organisatiedeskundige: is gespecialiseerd in bedrijfs- en productieprocessen.
 • arbeidshygiënist: is gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen.
 • veiligheidskundige: is gespecialiseerd in arbeidsongevallen.

Bekijk het stroomschema en ga na of jouw bedrijf een RI&E moeten hebben:

Schema RI&E

 

Wat moet er volgens de Arbowet minimaal in een RI&E staan?

 • een beschrijving van de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt;
 • een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen;
 • een beschrijving van de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (bijvoorbeeld jongeren of zwangere vrouwen);
 • een beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om de risico’s te beperken en de samenhang daartussen, inclusief de termijn waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd (= Plan van Aanpak);
 • een beschrijving hoe de werknemers in contact kunnen komen met preventiemedewerkers, arbodeskundigen en/of de arbodienst.

Wat staat er in het Plan van Aanpak?

In een PvA moet altijd – per vestiging – duidelijk staan:

 • welke maatregelen je gaat nemen naar aanleiding van de geconstateerde risico’s;
 • op welke wijze je de maatregelen gaat uitvoeren;
 • welke middelen hiervoor nodig en beschikbaar zijn;
 • wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;
 • de einddatum waarop de maatregelen moeten zijn gerealiseerd;
 • op welke manier en op welk tijdstip gerapporteerd wordt over de voortgang;
 • op welke manier en op welk tijdstip je de voortgang gaat evalueren.

Wat controleert de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert of de werkgever ook echt aan de slag gaat met alle punten uit het Plan van Aanpak (PvA). Het PvA is meestal een meerjarenplan. Tip: Kijk eens door de bril van een inspecteur. Op www.zelfinspectie.nl staan verschillende online tools waarmee bedrijven gemakkelijk checken wat risico’s zijn en hoe ze medewerkers daartegen kunnen beschermen. Voor de uitzendbranche is de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag relevant.

Vragenlijsten RI&E

In de Vragenlijst RI&E vindt u een overzicht van vragen (en antwoorden) die betrekking hebben op de RI&E. Aan de hand van deze vragenlijst kunt u zien in hoeverre u de RI&E al op orde heeft en waar u nog aandacht aan dient te besteden.

Download de Vragenlijst RI&E

De Medewerkersvragenlijst RI&E kunt u gebruiken als hulpmiddel bij de RI&E om de ervaringen van medewerkers met de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie te inventariseren.

Download de Medewerkersvragenlijst RI&E

  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"