Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen 8 april 2016

Opinie, 26 september 2016, Mariëtte Hamer, Michael van Straalen, Alexander Rinnooy Kan

Tijdens onze expertmeeting in het kader van Arbeidsmarkt van Morgen op 8 april 2016 waren SER-voorzitter Mariëtte Hamer, MKB-Nederlandvoorzitter Michaël van Straalen en hoogleraar, senator Alexander Rinnooy Kan aanwezig. We hebben de gelegenheid genomen hen apart te nemen voor de camera. Hieronder de interviews

‘VERTROUWEN IS BASIS VOOR DISCUSSIE ARBEIDSMARKT’

Mariette Hamer 8 april

Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), was op 8 april aanwezig bij de expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap, een initiatief van de NBBU. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat partijen met elkaar praten", vertelt ze. "Je kan de discussie over de arbeidsmarkt van morgen alleen goed voeren als er tussen de verschillende partijen – werkgevers, werknemers, de scholingsinstellingen, uitzendbranche – vertrouwen ontstaat. Om samen naar een goede oplossing te vinden, moet je eerst veel met elkaar in gesprek zijn."

Video Mariëtte Hamer

‘WE MOETEN ONS INSTELLEN OP FLEXIBILITEIT’

Michael van Straalen 8 april 2016

Michael van Straalen

Michael van Straalen, voorzitter werkgeverskoepel MKB-Nederland, was op 8 april aanwezig bij de expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap, een initiatief van de NBBU.
Hij signaleert dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt nog niet goed is geborgd.
"Alle instituties, alle sociale vangnetten, alle regelingen zijn nog gebaseerd op de traditionele arbeidsmarkt zoals we die kenden", betoogt hij. "Dat moet anders, we moeten ons instellen op flexibiliteit."

Video Michael van Straalen

‘DE ARBEIDSMARKT RAAKT IEDEREEN’

Rinnooy Kan 8 april 2016

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan, oud-SER-voorzitter en nu hoogleraar economie en D66 senator, was op 8 april aanwezig bij de expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap, een initiatief van de NBBU.
Als het aan hem ligt, stelt de politiek randvoorwaarden, zodat 'werkgevenden en werkenden' weten wat de minimumeisen zijn.
"De arbeidsmarkt is een markt die iedereen raakt, waar iedereen mee geconfronteerd wordt, daar hebben heel veel partijen belang bij. En dan is het dus ook heel goed dat de NBBU geprobeerd heeft juist al die partijen te identificeren en bij elkaar te brengen.”

Video Alexander Rinnooy Kan