Werken met ZZP Nieuws

Stel nieuwe wet uit totdat positie zzp duidelijk is

Opinie, 18 januari 2016, Marco Bastian

NBBU-directeur Marco Bastian

NBBU voorziet onzekerheid bij afschaffing VAR en start pilot voor keurmerk zzp-bemiddelaars

Met het invoeren van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en daarmee de afschaffing van de VAR zal er onrust op de arbeidsmarkt ontstaan. Wij voorzien onzekere situaties voor opdrachtgevers, intermediairs èn zzp’ers. Gevolg: minder opdrachten voor zzp’ers. We vinden daarom dat de verdere behandeling van het wetsvoorstel moet worden uitgesteld totdat meer duidelijkheid is over de positie van zzp’ers.

Duidelijkheid pas achteraf
Het streven is dat de Belastingdienst na het invoeren van de wet contracten niet meer individueel hoeft te beoordelen, maar sectoraal. Dat gaat goed zolang er gewerkt wordt conform een modelovereenkomst die van tevoren door de Belastingdienst is goedgekeurd. Maar als in de praktijk feitelijk wordt afgeweken van wat op schrift staat, dan is die garantie er niet. Het risico op naheffingen bij de zzp’er en/of de opdrachtgever is dan heel hoog. Kortom: Bij de VAR is duidelijkheid vooraf, bij de wet DBA komt pas duidelijkheid achteraf.

Nog geen helderheid over begrip ‘zzp’er’
Daar komt bij dat er op dit moment geen helderheid bestaat over het begrip zzp en een definiëring van wat schijnconstructies zijn. Die fundamentele discussie is vooralsnog uitgesteld. En dat terwijl er al een rapport ligt van een uitgebreid interdepartementale onderzoek Zelfstandigen zonder personeel.
Alvorens opdrachtgevers de vrijwaring te ontnemen die de VAR biedt en te confronteren met een onzekere situatie door beoordeling achteraf, mag het bedrijfsleven toch verwachten dat eerst helderheid bestaat over het begrip zzp? De Staatssecretaris loopt op de zaken vooruit. Eerst dient de discussie plaats te vinden over hoe de verschillende arbeidsvormen moeten worden gedefinieerd en hoe de opkomst van de zzp’er bezien dient te worden.

Second best
Wat betreft de bewering van de Staatssecretaris dat het bedrijfsleven zelf om de Wet DBA heeft gevraagd, dat is natuurlijk onzin. We werden geconfronteerd met de voorstellen voor de Wet Beschikking geen loonheffing (BGL). Hiervan schoot het bedrijfsleven in de stress. Deze wet was onuitvoerbaar en zou tot bureaucratie, enorme administratieve lasten en veel onzekerheid leiden. Naarstig werd gezocht naar een alternatief, wat uiteindelijk de Wet DBA werd. Van begin af aan was voor het bedrijfsleven – in ieder geval voor de intermediairs op de arbeidsmarkt – duidelijk dat de Wet DBA een beter alternatief was dan de BGL, maar nog altijd een second best. Want zolang er geen duidelijke visie is over hoe het beleid ten aanzien van zelfstandigheid in relatie tot werknemerschap zal luiden, is de VAR het beste alternatief.

Keurmerk zzp-bemiddelaar
Ondertussen zit de NBBU niet stil en bereiden wij ons voor op het scenario dat het kabinet wel zijn zin krijgt. De NBBU is bezig met het ontwikkelen van het keurmerk voor zzp-bemiddelaars. Binnenkort starten wij een pilot met een aantal zzp-bemiddelaars. We tuigen het keurmerk zodanig op dat opdrachtgevers met een duidelijk inzicht in de risico’s via onze NBBU-bemiddelaars in zee kunnen met zelfstandigen. Ons doel is dat de bemiddelaar zijn risico’s helder heeft zodat die voor de opdrachtgever beperkt zijn. Hierdoor kunnen onze bemiddelaars kwaliteit leveren.
Hiermee leveren wij een substantiële bijdrage aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Voor opdrachtgevers wordt het helderder en duidelijker onder welke criteria zij met zzp’ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. En dat, dat is goed voor de opdrachtgever, voor de intermediair èn voor de zzp’er.